Громадська організація «Берегиня»

Витяг із Статуту Громадської організації "Берегиня"

1. ГО "Берегтня" є самостійною добровільною організацією, що об'єднує осіб для задоволення захисту їх законних соціальних, економічних, творчих і культурних прав та інтересів, створення матеріально-технічної бази гімазії.

2. Діяльність Організації грунтується на добровільній участі, рівноправ'ї його членів, демократії, самоуправлінні, законності і гласності, захисті прав і законних інтересів членів Організації.

 3. Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку освіти, покращення матеріально-технічної бази для удосконалення умов навчально-виховного процесу та умов праці співробітників Одеської гімназії №9.

4. Для досягнення зазначеної мети Організація вирішує наступні завдання:

-запрошення професорів, викладачів, спеціалістів Вищих навчальних закладів та установ м. Одеси з метою поглибленого вивчення спеціальних предметів та дисциплін;

- пошук та надання коштів з метою покращення матеріально-технічної бази гімназії для удосконалення умов праці співробітників гімназії ;

- створення спеціального фонду ( або інших засобів) для матеріального заохочення найбільш талановитих учнів, переможців олімпіад, конкурсів тощо;

- забезпечення проведення конкурсних заходів для виявлення талановитих учнів, організація та фінансування поїздок учнів на різноманітні олімпіади та конкурси;

- надання беззворотної матеріальної допомоги учням гімназії, що її потребують;

- розвиток мережі кружків, секцій та клубів спрямованих на покращення знання профілюючих предметів та основ наук;

- покращення умов праці та відпочинку співробіників та цчнів гімназії, надання матеріальної допомоги для організації екскурсій, поїздок, різноманітних культурно-оздоровчих та спротивних заходів;

- створення спеціального фонду ( або інших засобів ) для матеріального заохочення та надання адресноої матеріальної допомоги працівникам гімназії для стимулювання їх праці шляхом встановлення надбавок, доплат та премій за якісне виконання своїх функціональних обов'язків в межах діючого законодавства;

- фінансування педагогічних експериментів,видавниства, авторських програм, придбання матеріалів передового педагогічного досвіду;

- надання матеріальної, моральної, інформаційної, юридичної допомоги та підтримки членами Організації;

- створення умов для навчання дітей що залишилися без батьковської опіки;

- запрошення вихователів (вчителів) гімназії, а також інших компетентних спеціалістів для проведення позакласних семінарів, лекцій для учнів гімназії та членів організації;

- сприяння та фінансування ремонту гімназії та фінансування придбання необхідного обладнання, меблів для шкільних приміщень;

- сприяння співпраці з іншими організаціями з метою взаємодопомоги і співробітництва, розширення та поглиблення громадських та кутурних 

5. Будь-яка допомога надана організацією мети одержання прибутку у будь-якій формі.

6. Прийом та припинення членства в Організації здійснюється за рішенням правління на підстві особистої заяви- для фізичних осіб, рішення трудового колективу- для колективних членів.

7. Члени організації мають право:

-приймати участь у всіх заходах, які організовує Організація;

- обирати і бути обраними в керівництві Організації;

- вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції з питань діяльності Організації ;

- користуватися майном та символікою Організації;

- брати участь в роботі виконавчого та контрольно-ревізійного органів з правом дорадчого голосу;

- звертатися за допомогою до Організації по питанням захисту своїх прав та законних інтересів;

- Отримувати інформацію від керівних органів про діяльність Організації.

8. Члени Організації зобов'язані: 

- виконувати статутні зобов'язання та рішення органів управління організації;

- вносити ( сплачувати) членскі внески;

- активно сприяти діяльності Організації.

9. За порушення статуту, заподіяну матеріальну та моральну шкоду до членів Організації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

- попередження;

- виключення з членів Організації.

10. За рішенням Конференції встановлюється або скасосується вступні та членскі внески, порядок та розмір їх сплати, враховуючи особисте становище та особу кожного з членів організації можливо встановлення індивідуальних розмірів вступних або членскіх внесків, або наявність звільнення від сплати на певний перод або безстроково.

11. Органами управління Організації є:

Конференція, Правління, Голова Правління , Ревізійна комісія.

Склад Правління

Голова: Єргієва Дар'я Григорівна;

Секретар: Юрдик Ніна Єфремован;

Члени: Плишкіна Юлія Миколаївна; Курачьова Ольга Василівна; Олійник Іван Антонович; Михайлова Олена Іванівна; Коломора Наталія Вікторівна.

Склад Ревізійна комісії :

Голова: Семенюк Інна Миколаївна;

Члени: Шадріна Ірина Олексіївна;Закутна Анжела Сергіївна.

тел.:

Банківські реквізити для внесення благодійної допомоги:

ГО "Берегиня"

р/р 26001000060251

код 26344441

МФО 300023

Банк "ПАТ Укрсоцбанк"