Витяг із Правил конкурсного приймання учнів до Одеської гімназії № 9:

1 . Проведення конкурсу

1.1.  Набір проводиться до 5-х класів з українською та російською мовами навчання.

1.2.  Конкурсні випробування проводяться з української мови (диктант) та англійської мови (письмово) в період з 1 по 16 червня (дати проведення випробувань з кожного предмету буде оголошено додатково до 20 травня).

1.3.  До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії (обов’язково вказується мова навчання) та табелю успішності учня за 4-й клас. Заяви на участь у конкурсних випробуваннях (за зразком) приймаються з 3 квітня по 31 травня у приймальні гімназії. Копія табеля успішності учня за 4-й клас надається до початку конкурсних випробувань. Для отримання консультацій з приводу конкурсного приймання до гімназії батьки або особи, які їх замінюють можуть звертатися до адміністрації (здійснюється особистий прийом директором).

1.4.  Оцінювання письмових робіт учасників конкурсу здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Зарахування здійснюється за рейтингом суми балів відповідно до запланованої кількості класів.

1.5.  У разі отримання однакової кількості балів між конкурсантами перевагу до зарахування мають: діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, діти з сімей вимушених переселенців, діти батьки яких є учасниками АТО, діти батьки яких загинули під час бойових дій та під час виконання службових обов’язків.

1.6.  Зміст завдань конкурсних випробувань формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На виконання вступниками письмових робіт з кожного предмету відводиться 1 астрономічна година.

1.7.  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії  після виставлення балів.

1.8.  Результати письмових випробувань оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення (списки вступників з виставленими балами вивіщуються у приміщенні гімназії для ознайомлення).

1.9.  Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни яких визначає директор гімназії.

1.10.  Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

1.11.  За наявності вільних місць буде проведено додаткове конкурсне приймання з 10 по 25 серпня (про що буде повідомлено додатково після проведення основного конкурсного приймання).

2. Порядок зарахування

2.1.  Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться впродовж 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2.2.  Для зарахування до гімназії подаються такі документи (протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу):

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копія свідоцтва про народження;
 • особова справа;
 • медична картка встановленого зразка.

2.3.  Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається впродовж трьох днів з дня подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з Департаментом освіти та науки Одеської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

2.4.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

2.5  Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчались до участі в конкурсі, або вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

2.6  Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин впродовж 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

2.7  Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії (2(6) – 7(11) класи) будуть проведені у серпні за умовами наявності вільних місць, за таких же умов, що й основне.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ

ДО КОНКУРСНОГО НАБОРУ У 5КЛАС

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Конкурсне випробування у формі диктанту із граматичним завданням   триватиме одну астрономічну годину(60 хвилин). Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Обсяг контрольного диктанту складає 85 слів (орієнтовно).                        

Учні, які проходять конкурсне випробування повинні писати розбірливо, з належною швидкістю, правильно відтворюючи форму великих і малих рукописних букв, правильно поєднувати їх у слові і розташовувати слова на лініях сітки зошита; уникати спотворення форми літер; витримувати однаковий нахил букв та їх  розмір. Перевіряється також уміння оформити письмову роботу: розташувати на рядку заголовок тексту, дотримуватися полів, виділяти абзаци, акуратно підкреслювати та робити інші позначки тощо. Від оцінки за грамотність віднімається 1-2 бали за помилки в написанні букв і їх з’єднань та недотримання культури оформлення письмової роботи. Щоб уникнути непорозумінь в процесі диктування, вчитель попереджає, що кожне речення читатиметься три рази. Перший раз читається, щоб була зрозуміла довжина речення. Другий раз речення читатиметься частинами. Третій раз читається речення, щоб учні поставили крапку і чекали наступного речення.

Забороняється вчителю - словеснику попереджати учнів фразами типу «наступне речення» або «пишемо нове речення», а також «повторюю», «це кінець речення» і т.п.

Єдиний випадок попередження допустимий, коли треба вказати на новий абзац. Говоримо тоді: «З абзацу».

Оцінювання грамотності здійснюється за такими вимогами:

 • орфографічні і пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах вважаються різними помилками;
 • негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої букви в слові; недописування букви в кінці слова (не за правилом); двічі підряд написане те саме слово в реченні. Дві негрубі помилки прирівнюються до однієї грубої помилки;
 • чотири охайні виправлення (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;
 • орфографічні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються (якщо вони не були виписані на дошку під час диктанту).

Під час конкурсного випробування перевіряються навички:

1) правильно писати слова на вивчені орфогра­фічні правила та словникові слова ( букви я, ю, є, ї, що позначають два звуки; подовжені приголосні звуки; префікси роз-, без-; глухі і дзвінкі приголосні; уживання апострофа та знаку м’якшення; написання великої літери; правопис ненаголошених голосних; буквосполучення ьо, йо тощо);

2) ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації (розділові знаки перед сполучниками, між однорідними членами речення, звертанням тощо);

3) граматичне завдання складатиметься відповідно до Програми для початкової школи (учні повинні вміти визначати частини мови, виконувати фонетичний аналіз слова, розбирати слово за будовою; вставляти пропущені літери на правопис ненаголошених голосних, підкреслювати головні та другорядні члени речення тощо).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за конкурсними випробуваннями з української мови (максимальна кількість балів - 30):

 • диктант (12 балів);
 • граматичне завдання (2 завдання по 6 балів);
 • творче завдання (6 балів).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ

ДО КОНКУРСНОГО НАБОРУ У 5 КЛАС

З АНГЛІЙСКОЇ МОВИ

Конкурсне випробування триватиме одну астрономічну годину (60 хвилин).

Максимальна кількість балів – 30.

Проводиться в письмовій формі, абітурієнтам пропонується завдання з перевірки 4 критеріїв.

1. Аудіювання (оцінюється в 6 балів).

Перед початком аудіювання учень ознайомлюється зі змістом завдання. Текст прослуховується двічі.

Завдання: речення, що відповідають змісту прослуханого повідомлення, позначити знаком «+», що не відповідають «-».

2. Читання (оцінюється в 6 балів).

Перевіряється розуміння прочитаного (читання мовчки).

Речення, що відповідають змісту прочитаного позначаються знаком «+», що не відповідають «-».

3. Граматичне завдання (оцінюється в 6 балів).

Проводиться в формі тестових завдань.

Перевіряється знання граматичного матеріалу:

 • наказовий спосіб дії;
 • конструкція there is / are / was / were;
 • множина іменників;
 • злічувальні, незлічувальні іменники (some, any, much, many);
 • вказівні, особові, присвійні займенники;
 • присвійний відмінок;
 • вживання модальних дієслів (can, may, must);
 • вживання артиклю;
 • питальні слова;
 • прийменники місця, напрямку, часу;
 • вживання граматичних часів Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, going to та побудова стверджувальних, заперечних, питальних речень в означених часах.

4. Письмове завдання (оцінюється в 12 балів).

Написати лист другу на задану тему. Обсяг письмового повідомлення 8-9 речень (безпосередньо за темою).

Дата Час Назва заходу
03 серпня 17.00 Проведення зустрічі з бажаючими батьками щодо організації конкурсних випробувань та прийому документів, з метою надання відповідей на питання (актова зала)
07 серпня За розкладом Конкурсні випробування з англійської мови
08 серпня 10.00 Оголошення результатів конкурсних випробувань з англійської мови
09 серпня За розкладом Конкурсні випробування з української мови
10 серпня 10.00 Оголошення результатів конкурсних випробувань з української мови
10 серпня 10.00 Оголошення рейтингу та списку учнів, які пройшли конкурс
10 серпня 11.00 Батьківські збори із зарахованими до гімназії
11 серпня
14 серпня
15 серпня
16 серпня
17 серпня
9.00-12.00;
13.00-16.00
Прийом документів для зарахування до гімназії
17 серпня 17.00 Батьківські збори